CLISIN CHỐNG MỐI VÀ MỌT GỖ TERMIDOR QUẢN LÝ TẬP ĐOÀN MỐI. THUỐC DIỆT MỐI MAP SEDAN  LENFOS 50 EC (ANH QUỐC)  PMC 90 HÓA CHẤT DIỆT MUỖI AQUA RESIGENDIỆT CHUỘT STORM(BAYER). HÓA CHẤT DIỆT MUỖI CARK DOWN 10 S DIỆT CHUỘT RACUMIN. HÓA CHẤT DIỆT RUỒI ALÉ 10 SC HÓA CHẤT DIỆT GIÁN SOLFAC 10WP.
Diệt Mối Tận Gốc - Côn Trùng Văn Minh
8/10 99 bình chọn